خانه > خبرگزاری انجمن > شانزدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

موضوع: موفقیت و شکست در دندانپزشکی کودکان

تاریخ: ٢٠ تا ٢٣ تیرماه ١٣٩۶

مکان: هتل المپیک

دارای ٢٠ امتیاز باز اموزی

سایت کنگره: iapd2017.ir

photo_2017-06-15_13-09-49 (2)