خانه > خبرگزاری انجمن > دکتر رضا میر معصومی (کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران)

برنامه ها

بیوگرافی و سوابق

 

متولد١٣٢٩تهران سال١٣۴٨دیپلم ازدبیرستان مروى ورودى١٣۴٩دانشکده دندانپزشکى دانشگاه فردوسى مشهددانش آموخته سال ۵۵دو سال خدمت را درسیستان وبلوچستان درسال۵٧مطب درخیابان شهبازتاسیس کردم وتاکنون در آن هستم

یک دوره بازرس انجمن