خانه > خبرگزاری انجمن > انجمن دندانپزشکی ایران – شعبه فارس برگزار می‌کند

برنامه ها و سمینارهای بازآموزی ۶ ماهه اول سال جاری انجمن دندانپزشکی ایران – شعبه فارس:

تاریخ

موضوع

محل

امتیاز

۱۳۹۶/۵/۲۶

ایستگاه علمی اکسیدا ۵۸

هتل پارس

۱۰ امتیاز

۱۳۹۶/۶/۲

مدون ارتودنسی

خانه سلامت

۴ امتیاز

۲۲و ۱۳۹۶/۵/۲۳

۱۳۹۶/۵/۳۰

کراون لنت (پریو)

دفتر انجمن (۴ جلسه)

-

۵و۱۳۹۶/۵/۶
۲۶و ۱۳۹۶/۵/۲۷

۹ و ۱۳۹۶/۵/۱۰

۳۰ و ۱۳۹۶/۵/۳۱

اندو

دفتر انجمن (۸ جلسه)

-

۱۹و ۱۳۹۶/۵/۲۰

۲ و ۱۳۹۶/۶/۳

۲۳و ۱۳۹۶/۶/۲۴

۱۳ و ۱۳۹۶/۷/۱۴

ترمیمی

دفتر انجمن (۶ جلسه)

-

اوایل مهرماه ۱۳۹۶

ایمپلنت

دفتر انجمن (۱۹جلسه)

-