خانه > خبرگزاری انجمن

برنامه ها بیوگرافی و سوابق اهداف و برنامه ها ۱ . آموزشی : الف( با توجه به نقش پررنگ انجمن های علمی )انجمن مادر و انجمن های علمی تخصصی( در امر آموزش جامعه دندانپزشکی و با توجه به بند )د( ماده ۳ از فصل دوم قوانین نظام پزشکی که اجرای برنامه های آموزش مداوم اعضا […]

برنامه ها بیوگرافی و سوابق با توجه به اینکه درصورت انتخاب، هر یک از اعضاء هیئت مدیره نظام پزشکی تهران واجد یک هفدهم رای دراین حلقه صنفی خواهند بود، با درنظر داشتن وزن هریک از اعضاء، سهم بنده از فعالیتهای این سازمان در سه سطح به شرح زیر خواهد بود. سطح یک (نظام پزشکی) هدف […]

بیوگرافی و سوابق -          متولد ۵ آبان ۱۳۲۹ در تهران -          فارغ التحصیل سالن ۱۳۵۳ از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی -          گذراندن دوره سه ماهه در کالج سلطنتی جراحان انگلستان- لندن در رشته علوم پایه دندان پزشکی سال ۱۳۵۴ -          دوره تخصصی در رشته دندان پزشکی ترمیمی در دانشگاه بوستون سال ۱۳۵۷ تا […]

برنامه ها بیوگرافی و سوابق نظام پزشکی ، فقرِ ” درگاه قانون “   هر اتفاق سازنده ای در چند وجه تعریف میشود: اول کارشناسی و مشخص کردن اولویتها دوم استفاده از خرد جمعی سوم اعمال و اجرای آن از طریق ” درگاه قانونی “ چهارم ارائه یک برنامه راهبردی جهت ایجاد شرایط اختیار ِ […]

برنامه ها بیوگرافی و سوابق برنامه اینجانب در صورت انتخاب در هیئت مدیره به شرح زیر است: ١- با توجه به اهمیت نهاد شورایعالى تلاش در جهت تشکیل شورایعالى هماهنگ و ترجیحا از لیست امید با محوریت شخصیتهاى مطرح و نتیجتا تشکیل فراکسیون قوى از این طیف در جهت تبدیل سازمان به مجموعه اى قوى […]

بیوگرافی و سوابق  دندانپزشک عمومی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ١٣٧٣ تا حال کارشناس دادگستری در امور دندانپزشکی معاونت اداری مالی دانشکده دندانپزشکی به مدت ۴ سال معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی به مدت ۴ سال مدیریت آموزشی دانشکده دندانپزشکی قائم مقام دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر عضویت در کمیته […]