خانه > خبرگزاری انجمن

برنامه ها بیوگرافی و سوابق تلاش در جهت تقویت همکاری سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت   تلاش در جهت ارائه شیوه نامه جدید گذران طرح های عمومی و تخصصی   استفاده از ظرفیت ها و انتقال تجارب مدیریتی در سازمان   استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه ها و نهادهای رابط جهت ارتقا برنامه های […]

برنامه ها بیوگرافی و سوابق اهداف و برنامه ها ۱ . آموزشی : الف( با توجه به نقش پررنگ انجمن های علمی )انجمن مادر و انجمن های علمی تخصصی( در امر آموزش جامعه دندانپزشکی و با توجه به بند )د( ماده ۳ از فصل دوم قوانین نظام پزشکی که اجرای برنامه های آموزش مداوم اعضا […]

برنامه ها بیوگرافی و سوابق با توجه به اینکه درصورت انتخاب، هر یک از اعضاء هیئت مدیره نظام پزشکی تهران واجد یک هفدهم رای دراین حلقه صنفی خواهند بود، با درنظر داشتن وزن هریک از اعضاء، سهم بنده از فعالیتهای این سازمان در سه سطح به شرح زیر خواهد بود. سطح یک (نظام پزشکی) هدف […]

بیوگرافی و سوابق -          متولد ۵ آبان ۱۳۲۹ در تهران -          فارغ التحصیل سالن ۱۳۵۳ از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی -          گذراندن دوره سه ماهه در کالج سلطنتی جراحان انگلستان- لندن در رشته علوم پایه دندان پزشکی سال ۱۳۵۴ -          دوره تخصصی در رشته دندان پزشکی ترمیمی در دانشگاه بوستون سال ۱۳۵۷ تا […]

برنامه ها بیوگرافی و سوابق نظام پزشکی ، فقرِ ” درگاه قانون “   هر اتفاق سازنده ای در چند وجه تعریف میشود: اول کارشناسی و مشخص کردن اولویتها دوم استفاده از خرد جمعی سوم اعمال و اجرای آن از طریق ” درگاه قانونی “ چهارم ارائه یک برنامه راهبردی جهت ایجاد شرایط اختیار ِ […]

برنامه ها بیوگرافی و سوابق برنامه اینجانب در صورت انتخاب در هیئت مدیره به شرح زیر است: ١- با توجه به اهمیت نهاد شورایعالى تلاش در جهت تشکیل شورایعالى هماهنگ و ترجیحا از لیست امید با محوریت شخصیتهاى مطرح و نتیجتا تشکیل فراکسیون قوى از این طیف در جهت تبدیل سازمان به مجموعه اى قوى […]