خانه > کمیته های انجمن > کمیته توسعه و نوآوری

دکتر امیر رضا رکن:

مسئول کمیته

رکن

دکتر بیژن اخوان آذری

 اخوان-آذری

دکتر رضا حسین پور

 حسین-پور

دکتر حسن رزمی

 رزمی

دکتر مجید قاسمیان پور

دکتر حسین اکبری دوست