خانه > کمیته های انجمن > کمیته دانشجویی

دکتر آرش زاهدی:

مسئول کمیته

زاهدی

دکتر عباس دلورانی

 دلورانی

دکتر همایون فراست

 فراست

دکتر سولماز اسکندریون

 اسکندریون

دکتر ساره حبیب زاده

حبیبزاده

دکتر مریم ثابت

 ثابت

دکتر پرهام پدرام

 پرهام-پدرام

دکتر نیما محقق

محقق

معراج مرواریدی

 مرواریدی

فرشاد دهنوی