خانه > کمیته های انجمن > کمیته رفاهی

دکتر محمد پارسیون:

مسئول کمیته

پارسیون

دکتر نگار معرفت

نگار-معرفت

دکتر سعید تمیز

 سعید-تمیز

دکتر اردشیر غلامی

 غلامی

دکتر محمد خورسند

دکتر محمد رضا زادمهر