دکتر همایون فراست:

مسئول کمیته

فراست

دکترعلی قاسمی ماژین

قاسمی-ماژین

دکتر مصطفی فاطمی

فاطمی

دکتر نوید ناصری

ناصری

دکتر قاسم صادقی

صادقی

دکتر حمید رضا پور اسلامی

پور-اسلامی

دکتر مهدی جوان

جوان

دکتر فرهاد ثبوتی

دکتر سعید خدا رحمی

دکتر جاسم چکاوک

دکتر غلامحسین خدا رحم پور