خانه > کمیته های انجمن > کمیته صنفی

 

دکتر سعید ساعی:

مسئول کمیته

ساعی

دکتر علی تاجرنیا

تاجرنیا

دکتر رضا حسین پور

 حسین-پور

دکتر سید سلمان سامانی

 سلمان-سامانی

دکتر ذبیح اله واحدی

 واحدی

دکتر محسن محمودی

 محسن-محمودی

دکتر مجید قاسمیان پور

دکتر عبدالرضا معادی

دکتر غفاری

دکتر طلوعی

دکتر حسین اکبری دوست