خانه > کمیته های انجمن > کمیته عضویت

دکتر مهدی جوان:

مسئول کمیته

جوان

دکتر کیوان ساعتی

 ساعتی

دکتر امیر حسین سربازی

 سربازی

دکتر مصطفی فاطمی

فاطمی

دکتر آرش زاهدی

 زاهدی

دکتر مجید شهبازیان

 شهبازیان

دکتر مازیار میر