خانه > کمیته های انجمن > کمیته علمی

دکتر بهزاد فرخ زاد:

مسئول کمیته

فرخزاد