خانه > کمیته های انجمن > کمیته فرهنگی

 

 

 

دکتر محمد اسلامی:

مسئول کمیته

محمد-اسلامی

 

دکتر رضا بیات موحد

 بیات-موحد

دکتر احمد قاضی نوری

 قاضی-نوری

دکتر عطا الله شیرازی

 شیرازی

دکتر محمد رضا طاهریان

 طاهریان

دکتر مسعود احمدی ابهری

 احمدی-ابهری

دکتر مرتضا مصفا

 مصفا

دکتر علی ناظری

 ناظری

دکتر صدیقه عظیمی

 عظیمی

دکترمحمد  ابراهیم ذاکر

 ذکر

دکتر خسرو گلشن

 خسرو-گلشن