خانه > کمیته های انجمن > کمیته نیکوکاری

دکتر رضا بیات موحد:

مسئول کمیته

بیات-موحد

دکتر محمد پارسیون

پارسیون 

دکتر قاسم صادقی

صادقی 

دکتر صدیقه عظیمی

عظیمی 

دکتر عاطفه کرمی پور

کرمی 

دکتر محسن محمودی

محسن-محمودی 

دکتر نگار معرفت

نگار-معرفت 

دکتر معصومه میرزمانی