انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران 

در سال ۱۳۷۹ هیئت موسس با شرکت آقای دکتر فضل الله فرشچیان ، آقای دکتر اسماعیل یاسینی ، آقای دکتر
ایوب پهلوان ، آقای دکتر عبدالامیر مطوریان پور ،آقای دکتر علی اصغر علوی تشکیل گردید و هیئت موسس
مقدمات تشکیل انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران را فراهم آورد و اولین جلسه انجمن در
تاریخ ۱۳۸۰ در محل جامعه دندانپزشکی ایران تشکیل شد و انتخابات هیئت مدیره با حضور نماینده وزارت
بهداشت و درمان وآموزش پزشکی انجام شد.