خانه > شعب انجمن > آذربایجان شرقی

هیئت مدیره تبریز:
دکتر اسرافیل بالائی، رئیس هیئت مدیره
دکتر رضا خورشیدی نائب رئیس
- دکتر میکائیل علیپور
-دکتر سیدامین موسوی
-دکتر دکتر رضا شعبانی
– دکتر نقی صادقی
- بازرس: دکتر پریسا فروزانفر