خانه > شعب انجمن > آذربایجان غربی

دکتر بهنام عباسیان ، رئیس هیئت مدیره
نایب رئیس – دکتر میر مهدی سید اشرفی
عضو: دکتر وحید مصطفی زاده
بازرس : کوروش پرنیان