خانه > شعب انجمن > اردبیل

رئیس هیئت مدیره- ابوالفضل باقری

نایب رئیس :شبنم خواجه حسینی

عضو: عمران حاج محمدی

- دکتر سردار جهانگیری (بازرس)