خانه > شعب انجمن > اردبیل

دکتر فرشید گرمچی، رئیس هیئت مدیره
دکتر وجیهه حدیدی زاده
- دکتر علی احمدی (خزانه دار)
- دکتر امین خنده رو
- دکتر اصغر مصطفوی راد
- دکتر سردار جهانگیری (بازرس)