خانه > شعب انجمن > اصفهان

رئیس: دکتر علیرضا اسدی

نائب رئیس: دکتر کورش رحیمی

خزانه دار: دکتر سیدمحسن طباطبایی

دبیر علمی: دکتر علیرضا فیروزه

عضو: دکتر عباس حقیقت

بازرس: آقای دکتر حمید فرزام