خانه > شعب انجمن > اصفهان

اسامی اعضاء هیئت مدیره اصفهان:

- دکتر ناصر پور ابراهیم :  رئیس هیئت مدیره

-دکتر کوروش رحیمی :    نایب رئیس

-دکتر مرتضی بنکدارچیان : خزانه دار

-دکتر میثم مهابادی: دبیر کمیتۀ علمی

- دکتر الهام ملبوبی: دبیر

- دکتر مهرداد آقا جوهری : بازرس