اعضای هیئت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران – شاخه ایلام دوره چهارم در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ معرفی گردید که در انتخابات داخلی ترکیب اعضا به شرح ذیل مشخص گردید.
دکتر حمیدرضا کاظمی ، رئیس هیئت مدیره
- نائب رئیس: دکتر کریم لاله ماژین
- خزانه دار: دکتر عیدالصاحب آخی
- دکتر محمد عزیزیان عضو هیات مدیره
- دکتر مرجان وحیدنیا عضو هیات مدیره
بازرس: دکتر علی بیگلری