دکتر سید احمد هاشمی، رئیس هیئت مدیره
نائب رئیس : دکتر سیدعمار بصری
خزانه دار: دکتر امراله رضایی
دکتر غلامرضا دهقان
دکتر سامان جوکار
بازرس: دکتر یوسف سعادت نیا