خانه > شعب انجمن > خراسان جنوبی

دکتر خلیل بلالی مود، رئیس هیئت مدیره
- نائب رئیس: دکتر مهدی یاسمین شیرازی
خزانه دار: دکتر سوزان سلجوقی درمیان
دکتر نعیم خیرآبادی
- دکترعلی عابدینی
بازرس: دکتر حسین بانوئی