خانه > شعب انجمن > خراسان رضوی

دکتر حبیب ا.. قنبری، رئیس هیئت مدیره
خزانه داردکتر فتح ا.. فانی
دبیر اجرایی دکتر خسرو شمسیان
دبیر علمی دکتر جعفر قره چاهی
عضو دکتر حسین نعمت اللهی
عضو دکتر زهره ناصح
عضو دکتر خسرونژاد
بازرس دکتر محمدعلی آقایی