خانه > شعب انجمن > خوزستان- دزفول

رئیس: دکتر ید ا.. پیامی

نائب رئیس: دکتر علی معلم

خزانه دار: دکتر علی آل کجاف (رفته تهران)

بارزس: آقای دکتر منصور صلواتی زاده