دکتر مریم رستگار، رئیس هیئت مدیره

-نائب رئیس : دکتر علی حسین کبودوند
– خزانه دار : دکترمحمدحسین خلجی
- دکتر مهدی رسولی راد
– دکتر گیتی نظم ده
- بازرس: دکتر زهره غضنفریان