١-دکتر نازیلا شهبازی
٢-دکتر نوید ناصری
٣-دکتر دردانه عطاپور
۴- دکتر علی امامی
۵-دکتر امیر عزمی
۶-دکتر عباسعلی پایدار
٧-دکتر کورش افشین پور
بازرس
دکتر محسن فرخنده برازجانی