دکتر جلال رحمانی، رئیس هیئت مدیره
عضو: دکتر پرویز پدیسار
خزانه دار : دکتر مریم تفنگ چی ها
– روابط عمومی وسخنگو : دکتر سیف اله یوسفی
-دبیر و نائب رئیس : دکتر سید محمد حسینیان دیلمی
- بازرس : دکتر اکبر یوسفی