دکتر سید محمد علی تولیتی، رئیس هیئت مدیره
نائب رئیس: دکتر حسن کاظمی
خزانه دار: دکتر محمود یزدیان
دکتر محمدحسن بیگدلی
دکتر حسین یزدی
بازرس : دکتر علی تسخیری