خانه > شعب انجمن > لرستان

رئیس: دکتر صادق رازانی

نائب رئیس: دکتر هوشنگ رشیدی فر

خزانه دار: دکتر صحبت آتش پرور

دبیر: دکتر محمد ملک شاهی

عضو: دکتر علی اکبر فکوری

بازرس: آقای دکتر رضا ولی زاد