خانه > شعب انجمن > مازندران- بابل

دکتر عباس امیری دانشور ، رئیس هیئت مدیره
نائب رئیس، دکتر موسی حسن پور
دکتر محمود خراسانی- خزانه دار
دکتر رامین فرخی- کمیته علمی
- دکتر سید رحیم علی نتاج کمیته رفاهی
بازرس: دکتر محمود صفی نیا