خانه > شعب انجمن > مازندران- ساری

دکتر سعید هاشمی لمردی، رئیس هیئت مدیره
- دکتراعظم حدادی کوهسار: نائب رئیس
دکتر ایمان دباغیان: خزانه دار
دکتر نوشین آذرنوا : دبیر کمیته علمی
دکتر اتابک مرشد: عضو
- دکتر فرهاد ثبوتی : بازرس