دکتر کاوه فلک افلاکی، رئیس هیئت مدیره
-نائب رئیس: دکتر میثم خالصی
- عضو : دکتر حسن همتی نیا
– دکترمژگان نوائی: خزانه دار
- عضو: علی میرزایی پور
- بازرس: دکتر مرضیه لطفعلیان