خانه > شعب انجمن > هرمزگان

دکتر ناصر کمالی ، رئیس هیئت مدیره
- دکتر زهره رادافشار : نایب رئیس
دکترحمید عطار: خزانه دار
دکتر عیسی سالاری
دکتر عبدالمهدی عراقی زاده
دکترعبدا.. بلوچی: بازرس