دکتر فخرالدین حیدریان رئیس هیئت مدیره
- دکتر امیر ارسلان هوشیار فرد نائب رئیس
– دکتر وحید ملاباشی خزانه دار
- دکتر جواد سلیمان اختیاری
- دکتر بیژن حیدری
-دکتر بهروز صدیقی- بازرس