خانه > شعب انجمن > چهارمحال و بختیاری

رئیس: دکتر اردشیر کبیری

نائب رئیس: دکتر پورج شیروانی

خزانه دار: دکتر کیومرث یزدانی

عضو: دکتر کیومرث سلیمانی اصل

عضو: دکتر بهبود نظری

بازرس: دکتر حسین تاجیک