دکتر سعید خدارحمی، رئیس هیئت مدیره
دکتر اژدرشجاعی: دبیراجرایی
دکتر مجید فریدونی: دبیرعلمی
دکتر هوشنگ نوری: نایب رئیس
دکتر فرزانه گرجی: بازرس
دکتر احمد موبدی: خزانه دار