خانه > شعب انجمن > کردستان

رئیس: دکتر علی پورقلی – دکتر نادر چاووشی نژاد – دکتر فرشید نجف پور