دکتر حمیدرضا پوراسلامی ، رئیس هیئت مدیره
-دکتر منوچهر سنجری، نائب رئیس
– دکتربهزاد حسام عارفی، خزانه دار
– دکتر مریم السادات علوی
– دکتر عطاا.. شیخ زاده اسدی
- دکتر مالک بهمنی، بازرس