خانه > شعب انجمن > کرمانشاه

دکتر فریدون نعمتی، رئیس هیئت مدیره
- دکتر سید علی ناصری بازرس
– دکتر داریوش نظری نائب رئیس
- دکتر سعد ا.. آقایی
- دکتر رضا نوربخش خزانه دار
- دکتر سید سهراب نوذر پور