خانه > شعب انجمن > گلستان- گرگان

دکتر محمد شیرانی، رئیس هیئت مدیره
- دکتر نگار نقاش پور
- دکتر عباسعلی مهویدی زاده – نائب رئیس
- دکتر عزت ا.. کاظمی نژاد
- دکتر امیررضا احمدی نیا
- دکتر تقی تفکر: بازرس