خانه > شعب انجمن > گلستان- گنبد

دکتر محمد بنی عامری، رئیس هیئت مدیره
دکتر محمدرضا کاظمیان نائب رئیس
- دکتر مجید ساتلخ محمدی خزانه دار
- دکتر مجید پولادی
- دکتر حمید فزونی
- دکتر محمد گوگلان: بازرس