خانه > شعب انجمن > گیلان رشت

دکتر یوسف جهاندیده ،‌رئیس هیئت مدیره
دکتر حسین سلیمی:نائب رئیس
– دکتر میرعلی رضا نویدی:خزانه دار
دکتر الناز موسوی:کمیته علمی
دکترشاهدخت قلیزاده :سخنگو
- دکترژاله محمودی بازرس