دکتر علیرضا نواب اعظم، رئیس هیئت مدیره
- دکتر رضا ناظمیان- نایب رئیس
-دکتر داود زارع- خزانه دار
- دکتر فاطمه آیت الهی
- دکتر سید حسین رضوی
- دکتر محمد مهدی سالاری